Spatial Computing ระบบประมวลผลที่แสดงภาพ และ ประสบการณ์ที่สมจริงในพื้นที่ของคอมพิวเตอร์

Spatial Computing ระบบประมวลผลที่แสดงภาพ และ ประสบการณ์ที่สมจริงในพื้นที่ของคอมพิวเตอร์

Spatial Computing เป็นการประมวลผลแบบไฮบริดจากข้อมูลโลกจริงและโลกเสมือน ที่จะทะลายข้อจำกัดที่มีอยู่ทั้งหมดลง

ผสานทุกจังหวะและสถานการณ์ของพื้นที่จริงในโลกเสมือนและโลกแห่งความจริงเข้าไว้ด้วยกัน

Spatial Computing สามารถสร้างให้เกิดเทคโนโลยีได้หลายแขนงในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สามมิติรวมถึงการเข้าไปพัฒนาโลกความจริงด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่า
ไม่ว่าจะเป็น 

การสร้างแอนิเมชั่น การสร้างแผนที่แบบจีโอสปาเชียล (Geospatial Mapping) รวมไปถึงการจดจำวัตถุต่าง ๆ จากการเชื่อมโยงข้อมูลและอุปกรณ์ผ่าน Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้คน

Content prepared and curated by Futuretales Lab.

© 2021. All Rights Reserved by The Metaverse Thailand.

Language