Decentralization หรือ การควบคุมที่เป็นการกระจายอำนาจสู่สังคมโดยรวม ทำให้ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

Decentralization หรือ การควบคุมที่เป็นการกระจายอำนาจสู่สังคมโดยรวม ทำให้ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

โครงสร้างในอุดมคติของเมตาเวิร์สนั้น จะไร้ซึ่งตัวกลาง ส่งผลให้คุณไม่ต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งที่ต้องท่องโลกออนไลน์ ช่วยให้นักพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบนโลกออนไลน์ได้มากกว่า อีกทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชน
( Blockchain ) ที่ทำหน้าที่ช่วยปลดล็อคตัวกลาง สร้างความเปลี่ยนแปลง ต่อการบริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง (Decentralized Finance : DeFi)
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากการเชื่อมต่อโลกการเงินเพื่อสร้างแอพพลิเคชันใหม่ๆ ในโลกปัจจุบันนี้

การเกิดขึ้นของ NFT รวมถึงบล็อกเชน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจและประสบการณ์ของเมตาเวิร์ส ทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะถูกพัฒนาออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

Content prepared and curated by Futuretales Lab.

© 2021. All Rights Reserved by The Metaverse Thailand.

Language