Creator Economy การสร้างสรรค์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Creator Economy การสร้างสรรค์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ประสบการณ์แบบเมตาเวิร์สจะยิ่งมีความเสมือนจริง สามารถตอบสนองพฤติกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น และเรียลไทม์อีกด้วย จำนวนครีเอเตอร์จะเพิ่มมากขึ้นโดยเศรษฐกิจแบบครีเอเตอร์บนเมตาเวิร์ส เกม เว็บไซต์ หรืออีคอมเมิร์ซ ถูกสร้างมาด้วยรูปแบบคล้ายคลึงกัน

ประสบการณ์ต่างๆ ในเมตาเวิร์สจะเน้นที่ความเป็นโซเชียลไลฟ์ 

การสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ก และช่องทางการสร้างรายได้ สามารถเอื้อให้ผู้คนจำนวนมากสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Content prepared and curated by Futuretales Lab.

© 2021. All Rights Reserved by The Metaverse Thailand.

Language